Lombardia

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Lombardia.
Flag of Lombardy.svg
Lombardia.
Lombardia.

Lùn-pâ-thi (Yi-thai-li-ngîLombardia Ngi-thai-li-ngî fat-yîm:[lombarˈdiːa]) he yit-ke vi-yî Â-ngì-pî-sṳ̂ sân lâu pô hò ke yit-ke Yi-thai-li pet-phu Thai-khî. Kì lâu Yi-thai-li ke khì-thâ Thai-khî Phì-âi-mùng-thi̍t, Ngie-mí-li-â Lò-mâ-nyap, Vî-nì-thok, Thi̍t-lùn-tì-nok - song-â-thit-khiet yî-khi̍p Shuì-sṳ siông-chiap. Yi-thai-li liuk fûn chṳ̂-yit ke ngìn-khiéu kî-chhu-chhai lùn pâ thi Thai-khî, Sú-fú vì Yi-thai-li pet-phu ke chui-thai sàng-sṳ Mí-làn. Phi-nai-li̍t Kûng-sṳ̂ thap he chhiòn Yi-thai-li chui-kô ke mô thiên thai lèu, thùng-sṳ̀ ya-he Lùn-pâ-thi khî chṳn-fú ke só-chhai-thi.

Lùn-pâ-thi he chhiòn-khiù kîn-chi ke fó chhâ thèu chṳ̂-yit, Thai-khî ke GDP kîn thúng-kie ka-chhṳ̍t thai-yok 4000 yi êu ngièn. Lùn pâ thi he Êu-chû sâm-ke chui fu yû thi-khî chṳ̂-yit, ngìn-kiûn GDP kô yî Yi-thai-li khì-thâ thi-khî pak fûn chṳ̂ Sâm-sṳ̍p. 2003-ngièn ke Êu-mèn thúng-kie chhú (Eurostat) ke chui-sîn thúng-kie, lùn pâ thi he sṳ̀n-vì cháng-ke Êu-chû thi-khî GDP chui-kô ke yit-ke thi-khî. Hó-tô ngoi koet fe̍t koet yû Kûng-sṳ̂ yî mí làn tû sat yû Chúng-phu, lùn pâ thi yi̍t he hó-tô táng kip ke chiuk-khiù, lám khiù, pên sông khiuk kun khiù khi̍p làm-khiù khiù fi ke chú chhòng. Lùn pâ thi ke Sṳ̍p-ngi ke sén chai se fûn-vì ha̍p khiung 1,562 ke sṳ chṳ́n (communes), sông chṳ ngìn-khiéu chui-tô ke mí làn (1,256,211 ngìn), hâ chṳ mo̍k thi̍t lóng nì chṳ́n (Morterone), chṳ́-yû 33 ngìn (2001-ngièn thúng-kie).

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fa[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kau-yuk[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kín-tiám[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kîn-chi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngìn-khiéu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Hàng-chṳn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Sa-fi[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kâu-thûng[phiên-siá | 編寫原始碼]