Jawa-ngî

Chhiùng Wikipedia lòi
Thiàu-chón to: thô-hòngsêu-chhìm
Cháu-ôa-ngî fûn-phu.

Cháu-ôa-ngî he Yin-nì si thai chú-tó chṳ̂-yit ke Cháu-ôa-tó sông tûng, chûng-phu kî-mìn-chú-yeu chhái-yung ke ngî-ngièn. Cháu-ôa-ngî su̍k Nàm-tó Ngî-hì chûng Mâ-lòi Pô-lî-nì-sî-â Ngî-chhu̍k ke yit-ke Ngî-kî, fò Yin-nì-ngî khi̍p Mâ-lòi-ngî son he khiûn chhîn, yû ngî-ngièn ngìn-khiéu 7550 van-ngìn. Put-séu kóng Cháu-ôa-ngî ke ngìn tû thùng-sṳ̀ fi sot Yin-nì-ngî, than ngit-sòng sâng-fa̍t chú-yeu chhái-yung Cháu-ôa-ngî. Hien-sṳ̀ Cháu-ôa-ngî chhái-yung Là-tên sṳ-mû, than ko-hi chên-kîn chhái-yung yit-chúng hàn thi̍t-phe̍t-ke cháu ôa sṳ-mû lòi ki-liu̍k kì-têu ke ngî-ngièn.

Li̍t-sṳ́[phiên-siá | 編寫原始碼]

Lui-phe̍t[phiên-siá | 編寫原始碼]

Thi-lî fûn-phu[phiên-siá | 編寫原始碼]

Fông-ngièn[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngî-yîm[phiên-siá | 編寫原始碼]

Vùn-fap[phiên-siá | 編寫原始碼]

Kî-pún chhṳ̀-ki[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chu-sṳt[phiên-siá | 編寫原始碼]

Chhâm-siòng[phiên-siá | 編寫原始碼]

Ngoi-phu Lièn-kiet[phiên-siá | 編寫原始碼]

Wikipedia
Wikipedia yû liá-ke ngî-ngièn pán-pún:
   Jawa-ngî Wikipedia